Tel: 792-285-542   Email: biuro@em-perfekt.pl

Refakturowanie

Zwolnienie z VAT dotyczy pewnej grupy przedsiębiorców. Aby jednak skorzystać z tej możliwości, musimy spełnić choć jeden z wielu warunków.

Refakturowanie to zabieg, który polega na przeniesieniu kosztów na podmiot, który realnie korzysta z danej usługi. Mamy z nim do czynienia wówczas, gdy podatnik działa we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej. Najczęściej refakturowanie dotyczy usług, ale zdarza się też w przypadku odsprzedaży towarów.

W trakcie, kiedy dokonywana jest refaktura pośrednik wystawia swojemu klientowi fakturę za usługę. Jednak na tej fakturze muszą znajdować się takie kwoty, jakie zostały umieszczone na fakturze pierwotnej. Pośrednik nie ma prawa naliczać żadnej marży za pośrednictwo między dostawcą a odbiorcą. Obowiązek podatkowy w tej sytuacji powstaje z chwilą wykonania. Jeżeli zaś sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury, to z chwilą wystawienia tego dokumentu, jednak nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

W zakresie stosowania podatku dochodowego kwestia kosztów nie została doprecyzowana w ustawie. Zgodnie z przepisami, przychód powstaję w chwili wykonania danej usługi, ale nie później niż w dniu otrzymania należności. Strony mogą też zawrzeć między sobą porozumienie, że poszczególne usługi są rozliczane w okresach rozliczeniowych. Natomiast, gdy okres rozliczeniowy nie został określony, to za dzień powstania przychodu z refaktury uznaje się dzień jej wystawienia. Istnieje też jeden wyjątek. W sytuacji, kiedy zapłata za wykonaną usługę została uregulowana jeszcze przed wystawieniem refaktury, to przychód powstaje z dniem, kiedy została uregulowana należność. Jeżeli chodzi o samo rozliczenie kosztów, to podlegające refakturowaniu stanowią tylko te, które nie są bezpośrednio związane z przychodami. Oznacza to, że są one zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. Pojawiają się jednak też takie interpretacje, że refakturowane koszty stanowią tylko te bezpośrednio związane z refakturowanymi przychodami. W dużej mierze interpretacja zależy tutaj od poszczególnych organów podatkowych i związana jest najczęściej z profilem działalności firm.

Dane kontaktowe

EM-Perfekt Ewa Michowska
ul. Kwiatowa 12, Łazy
05-552 Wólka Kosowska
Tel: 792-285-542
Email: biuro@em-perfekt.pl
NIP: 9511293901

O Firmie

EM-Perfekt jest biurem księgowym, specjalizującym się w obsłudze małych i średnich podmiotów gospodarczych o różnej formie prawnej. Świadczymy usługi księgowe oraz usługi kadrowo – płacowe. Wykonujemy sprawozdania finansowe a także roczne rozliczenia podatku od osób fizycznych. Klientami firmy są podmioty z branży usługowej, transportowej i handlowej.